Feb
29/12
Convocator

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. LOCATIVA SA, cu sediul în Botoşani, str. Calea Naţională nr. 70, înregistrată la Oficiul registrului comerţului sub nr. J 07/274/1998,  convoacă Adunarea Generală ordinară a Acţionarilor în ziua de 29.03.2012, ora 13,00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Botoşani, cu următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administraţie privind activitatea S.C. LOCATIVA SA Botoşani în anul 2011 şi descărcarea de gestiune a administratorilor.
  2. Aprobarea Raportului de verificare şi certificare al Bilanţului contabil şi Contului de profit şi pierderi la 31.12.2011 al S.C. LOCATIVA SA Botoşani, întocmit de Comisia de cenzori a societăţii.
  3. Aprobarea Bilanţului contabil şi a Contului de profit şi pierderi la 31.12.2011 ale S.C. LOCATIVA SA Botoşani.
  4. Aprobarea repartizării profitului realizat la 31.12.2011 de S.C. LOCATIVA SA Botoşani.
  5. Modificarea actului constitutiv al S.C. LOCATIVA SA Botoşani în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
  6. Completarea Consiliului de Administraţie al S.C. LOCATIVA SA Botoşani.
  7. Probleme diverse.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor legale pentru desfăşurarea şedinţei la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră în data de 12.04.2012.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Ing. Florinel Gornea