May
27/15
Convocator 29.05.2015

PreAYedintele Consiliului de AdministraA?ie al S.C. LOCATIVA SA – cu sediul Ai??n BotoAYani, str. Calea NaA?ionalA? nr. 70, Ai??nregistratA? la Oficiul Registrului ComerA?ului sub nr. J 07/274/1998, convoacA?, Ai??n conformitate cu art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicatA? ai??i?? privind societA?A?ile comerciale, Adunarea GeneralA? ordinarA? a AcA?ionarilor de la S.C. LOCATIVA SA Ai??n ziua de 29.05.2015, ora 12,00, la sediul din BotoAYani, Calea NaA?ionalA? nr. 70, cu urmA?toarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului de verificare AYi certificare al BilanA?ului contabil AYi Contului de profit AYi pierderi la 31.12.2014 al S.C. LOCATIVA SA BotoAYani, Ai??ntocmit de Comisia de cenzori a societA?A?ii.
2. Prezentarea Raportului auditorului independent pentru anul 2014.
3. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de AdministraA?ie privind activitatea S.C. LOCATIVA SA BotoAYani Ai??n anul 2014 AYi descA?rcarea de gestiune a administratorilor.
4. Aprobarea SituaA?iilor financiare anuale la 31.12.2014 ale S.C. LOCATIVA SA BotoAYani.
5. Aprobarea repartizA?rii profitului realizat la 31.12.2014 de S.C. LOCATIVA SA BotoAYani.
6. Aprobarea raportului anual al Comitetului de nominalizare AYi remunerare din cadrul Consiliului de AdministraA?ie al S.C. LOCATIVA SA BotoAYani, Ai??ntocmit Ai??n conformitate cu art. 55 alin. 2 AYi 3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanA?a corporativA? a Ai??ntreprinderilor publice.
7. Aprobarea Bugetului de Venituri AYi Cheltuieli pentru anul 2015, al S.C. LOCATIVA SA BotoAYani.
8. Stabilirea remuneraA?iilor administratorilor.
9. Probleme diverse.

AZn cazul neAi??ndeplinirii condiA?iilor legale pentru desfA?AYurarea AYedinA?ei la prima
convocare, Adunarea GeneralA? a AcA?ionarilor se convoacA? pentru a doua oarA?, Ai??n acelaAYi loc AYi la aceeaAYi orA? Ai??n data de 30.05.2015.

PreAYedintele Consiliului de AdministraA?ie,
Ing. Mihail Costin Gheorghiu