May
27/15
Convocator 29.05.2015

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. LOCATIVA SA – cu sediul în Botoşani, str. Calea Naţională nr. 70, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J 07/274/1998, convoacă, în conformitate cu art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată – privind societăţile comerciale, Adunarea Generală ordinară a Acţionarilor de la S.C. LOCATIVA SA în ziua de 29.05.2015, ora 12,00, la sediul din Botoşani, Calea Naţională nr. 70, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului de verificare şi certificare al Bilanţului contabil şi Contului de profit şi pierderi la 31.12.2014 al S.C. LOCATIVA SA Botoşani, întocmit de Comisia de cenzori a societăţii.
2. Prezentarea Raportului auditorului independent pentru anul 2014.
3. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie privind activitatea S.C. LOCATIVA SA Botoşani în anul 2014 şi descărcarea de gestiune a administratorilor.
4. Aprobarea Situaţiilor financiare anuale la 31.12.2014 ale S.C. LOCATIVA SA Botoşani.
5. Aprobarea repartizării profitului realizat la 31.12.2014 de S.C. LOCATIVA SA Botoşani.
6. Aprobarea raportului anual al Comitetului de nominalizare şi remunerare din cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. LOCATIVA SA Botoşani, întocmit în conformitate cu art. 55 alin. 2 şi 3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
7. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2015, al S.C. LOCATIVA SA Botoşani.
8. Stabilirea remuneraţiilor administratorilor.
9. Probleme diverse.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor legale pentru desfăşurarea şedinţei la prima
convocare, Adunarea Generală a Acţionarilor se convoacă pentru a doua oară, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră în data de 30.05.2015.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Ing. Mihail Costin Gheorghiu