Mar
14/16
Anunt selectie membrii CA

S.C. LOCATIVA SA Botosani anunta organizarea selecA?iei membrilor  Ai??n Consiliul de AdministraA?ie, Ai??n conformitate cu OUG nr. 109/2011.

Posturi Ai??n selecA?ie : 1 (unul)
La selecA?ie pot participa persoane fizice sau juridice.

A. CondiA?ii pentru candidaA?ii persoane fizice :
– studii superioare economice, juridice, tehnice ;
– experienA?A? Ai??n activitatea de administrare/management Ai??n cel puA?in trei exerciA?ii financiare Ai??ncheiate cu profit la un agent economic cu activitate Ai??n domeniul serviciilor comunitare de utilitA?A?i publice.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii persoanelor fizice :
– CV Ai??n format Europass
– Cazier judiciar (fA?rA? incidente)
– Cazier fiscal (fA?rA? incidente)
– Copii legalizate dupA? actele de studii
– Copie act identitate
– Copie Carnet de MuncA?/documente doveditoare
– Dovada numirii Ai??n calitate de manager/director ; administrator/membru CA/ secretar CA
– Copie a BilanA?urilor (certificat de DGFP competentA?)/extras site Ministerul Finantelor publice (adresa: http://www.mfinante.ro/pjuridice.html?pagina=domenii) referitoare la exerciA?iile financiare cu profit Ai??ncheiate de agentul economic unde candidatul a activat.

B. CondiA?ii AYi documente necesare pentru candidaA?ii persoane juridice :
– Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului ComerA?ului din care sA? rezulte obiectul de activitate, structura acA?ionariatului, capitalul social, sediul social, rezultatele economice la sfA?rAYitul ultimului exerciA?iu financiar ;
– Contract de Administrare al unei Ai??ntreprinderi publice sau a unei societA?A?i comerciale cu activitate Ai??n domeniul serviciilor comunitare de utlitA?A?i publice ;
– ultimul BilanA? contabil al societA?A?ii/societA?A?ilor administrate de cA?tre candidat, certificat de cA?tre DGFP competentA?
– reprezentantul desemnat al persoanei juridice candidate la un post de administrator trebuie sA? Ai??ndeplineascA? condiA?iile de eligibilitate de la litera A.

CRITERII DE EVALUARE :
ai??? AbilitA?A?i manageriale
ai??? Capacitate de analizA? AYi sintezA?
ai??? CunoaAYterea specificului activitA?A?ii
ai??? AbilitA?A?i de comunicare
ai??? Capacitate de luare a deciziei
ai??? Capacitate de Ai??nA?elegere a noA?iunilor tehnice AYi financiare AYi juridice

Candidaturile AYi documentele solicitate prin prezentul anunA? se depun pA?nA? la data de 21.03.2016, ora limitA? de depunere 14,00 la registratura S.C. LOCATIVA SA, Calea NaA?ionalA? nr. 70, BotoAYani, Ai??n plic Ai??nchis AYi sigilat unde vor primi un numA?r de Ai??nregistrare AYi data certA? a depunerii.
Plicul va avea menA?ionat Ai?? CandidaturA? pentru funcA?ia de membru Ai??n Consiliul de AdministraA?ie al S.C. LOCATIVA SA BotoAYani Ai??, precum AYi numele AYi prenumele/denumirea, domiciliul/sediul candidatului.
Evaluarea candidaA?ilor se va desfA?AYura Ai??n data de 22.03.2016 la sediul S.C. LOCATIVA SA din BotoAYani, Calea NaA?ionalA? nr. 70. CandidaA?ii vot fi anunA?aA?i telefonic AYi prin e-mail asupra orei la care sunt programaA?i.