Aug
01/16
ANUNŢ SELECŢIE DIRECTOR GENERAL LA S.C. LOCATIVA SA BOTOŞANI

S.C. LOCATIVA SA Botoşani anunţă organizarea selecţiei pentru postul de Director General, în conformitate cu OUG nr. 109/2011.

Posturi în selecţie : 1 (unul)

La selecţie pot participa persoane fizice sau juridice.

A. Condiţii pentru candidaţii persoane fizice :
- studii superioare
- minim 10 ani de experienţă în specialitatea studiilor, din domeniul economic/juridic/tehnic;
- experienţă de minim 10(zece) ani în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice profitabile ori societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate principal al S.C. LOCATIVA SA Botoşani.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii persoanelor fizice :
- CV în format Europass
- Cazier judiciar (fără antecedente)
- Cazier fiscal (fără antecedente)
- Copii legalizate după actele de studii
- Copie act identitate
- Copie Carnet de Muncă/documente doveditoare ale experienţei
- Dovada numirii în calitate de administrator/manager
- Copie a Bilanţurilor – extras site Ministerul Finantelor publice (adresa: http://www.mfinante.ro/pjuridice.html?pagina=domenii) referitoare la 5 exerciţii financiare consecutive cu profit încheiate de agentul economic pe care candidatul l-a manageriat.

B. Condiţii şi documente necesare pentru candidaţii persoane juridice :
- Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte obiectul de activitate, structura acţionariatului, capitalul social, sediul social, rezultatele economice la sfârşitul ultimului exerciţiu financiar ;
- Contract de Administrare al unei întreprinderi publice sau a unei societăţi comerciale cu activitate în domeniul de activitate principal al S.C. LOCATIVA SA Botoşani;
- 5 (cinci) Bilanţuri contabile consecutive cu profit ale societăţii/societăţilor administrate de către candidat – extras site Ministerul Finantelor publice (adresa: http://www.mfinante.ro/pjuridice.html?pagina=domenii).
- reprezentantul desemnat al persoanei juridice candidate la un post de administrator trebuie să îndeplinească condiţiile de eligibilitate de la litera A.

CRITERII DE EVALUARE :
• Abilităţi manageriale
• Capacitate de analiză şi sinteză
• Orientare către rezultate
• Abilităţi de comunicare
• Capacitate de luare a deciziei
• Capacitate de înţelegere a noţiunilor tehnice şi financiare şi juridice

Candidaturile şi documentele solicitate prin prezentul anunţ se depun până la data de 05.09.2016, ora limită de depunere 14,00, la registratura S.C. LOCATIVA SA Botoşani, în plic închis şi sigilat, unde vor primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Plicul va avea menţionat « Candidtură pentru funcţia de Director General al S.C. LOCATIVA SA Botoşani », precum şi numele şi prenumele/denumirea, domiciliul/sediul, numărul de telefon şi adresa de e-mail a candidatului.
Evaluarea candidaţilor se va desfăşura în data de 12.09.2016 – 13.09.2016, la sediul S.C. LOCATIVA SA din Botoşani, Calea Naţională nr. 70.
Candidaţii vor fi anunţaţi telefonic sau prin e-mail asupra orei la care sunt programaţi.