Apr
19/17
Convocator 19.05.2017

Consiliul de Administraţie al societății LOCATIVA SA – cu sediul în Botoşani, str. Calea Naţională nr. 70, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J 07/274/1998,  CUI 10863084 convoacă, în conformitate cu art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată – privind societăţile comerciale, Adunarea Generală ordinară a Acţionarilor în data de 19.05.2017, ora 13,00.

Ședința va avea loc la sediul societății LOCATIVA SA, din municipiul Botoșani, Calea Națională nr. 70 și va avea următoarea ordine de zi:

  1. 1.     Prezentarea și aprobarea Sintezei obiectivelor și criteriilor de performanță realizate la 31.12.2016.
  2. 2.     Prezentarea Raportului auditorului independent pentru anul 2016.
  3. 3.     Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie privind activitatea S.C. LOCATIVA SA Botoşani în anul 2016 şi descărcarea de gestiune a administratorilor.
  4. 4.     Aprobarea Situaţiilor financiare anuale la 31.12.2016 ale S.C. LOCATIVA SA Botoşani.
  5. 5.     Aprobarea repartizării profitului realizat la 31.12.2016 de S.C. LOCATIVA SA Botoşani.
  6. 6.     Aprobarea raportului anual al Comitetului de nominalizare şi remunerare din cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. LOCATIVA SA Botoşani.
  7. 7.     Prezentarea și aprobarea indicatorilor financiari și nefinanciari pentru anul 2017 – anexele 1 și 2 la contractele de mandat.
  8. 8.     Aprobarea Organigramei și Statului de funcțiii ale S.C. LOCATIVA SA Botoșani pentru anul 2017.
  9. 9.     Probleme diverse.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor legale pentru desfăşurarea şedinţei la prima convocare, Adunarea Generală a Acţionarilor se convoacă pentru a doua oară, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră în data de 29.05.2017.

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Ing. Mihail Costin Gheorghiu